Veilig thuis
Nieuwsbrief Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland
Jaargang 4 | nummer 2 | mei 2018
Veilig Thuis nieuwsbrief, zomer 2018 
Zo op de grens tussen voorjaar en zomer zijn er allerlei landelijke beleidsontwikkelingen aangaande Veilig Thuis om u over te informeren.
Daarnaast is er informatie over het groepsaanbod Kinderen uit de Knel en organisaties die trainingen voor beroepskrachten verzorgen.
  
Nieuwe privacyrichtlijnen
U ontvangt deze e-mail omdat u bent geabonneerd op onze Veilig Thuis nieuwsbrief. Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in gegaan. Hiermee veranderen de regels over het gebruik van (persoons)gegevens. Wij willen u er op wijzen dat indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van deze nieuwsbrief, u zich hier kunt afmelden. In elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt (4x per jaar), vindt u overigens een afmeldmogelijkheid. Bent u tevreden over hoe wij u informeren dan hoeft u niets te doen. In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe uw gegevens worden verwerkt.
 
Ontwikkelingen met betrekking tot Veilig Thuis
Notitie 'Geweld hoort nergens thuis
Landelijk is er regelmatig overleg tussen de 26 Veilig Thuis organisaties. Streven is een grotere uniformiteit en eenduidigheid in de toekomst. Vanuit dit overleg en vanuit het Rijk is een aantal ontwikkelingen geïnitieerd. Het Rijk heeft in april de notitie 'Geweld hoort nergens thuis' gepubliceerd. Dit biedt een breed kader voor de aanpak van huiselijk geweld in de komende jaren door alle partners, van onderwijs en huisartsen tot (vrouwen-) opvang en Veilig Thuis.
 
 
Radarfunctie
Per 1 januari 2019 krijgen de Veilig Thuis organisaties een radarfunctie als taak toegevoegd. Bij huiselijk geweld en kindermishandeling gaat het om problematiek die vaak langdurig speelt. Daarom is het van belang dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren, ook over een langere tijd. Lees hier meer over de radarfuntie.  

Handelingsprotocol
Het Handelingsprotocol van Veilig Thuis wordt vanuit de landelijke organisatie herzien. Doel is om ontwikkelingen zoals:
* het aangepaste VT triage instrument;
* werkwijze radarfunctie;
* meer nadruk op de veiligheidstaxatie;
* ketenzorg;
* aandacht voor ouderenmishandeling.
te integreren in het nieuwe Handelingsprotocol.
 
MDA++ oftewel Interdisciplinaire aanpak acuut en structureel geweld
In de regio Zaanstreek-Waterland zijn we met ketenpartners een passende aanpak voor situaties van structureel geweld aan het ontwikkelen, onder de noemer MDA++.
'Structureel' noemen we situaties van huiselijk geweld waar al meerdere keren 'incidenten' zijn geweest en het de hulpverlening niet lukt om samen met de betrokkenen er voor te zorgen dat de situatie blijvend veilig is. Het gaat hierbij om een sluitende aanpak met daarbinnen samenwerking tussen gespecialiseerde hulp en lokale teams. Doel is passende hulp voor verschillende gezinsleden goed op elkaar en het gezin af te stemmen.
Bijvoorbeeld dat ook behandeling van opgelopen trauma wordt ingezet en afgerond.

Patricia Mulder van BMC is als projectleidster aangesteld om de ontwikkeling van de regionale MDA++ verder te begeleiden. Ze start met een proeftuin met een aantal organisaties. Vervolgens informeert ze het veld verder.
Kinderen uit de Knel
In het najaar start een nieuwe training voor ouders (en kinderen) die betrokken zijn bij een problematische scheiding. De groep bestaat uit acht bijeenkomsten, om de week, voor zes ouderparen en parallel hieraan acht bijeenkomsten voor de kinderen. Meer informatie vind je in de flyer. Aanmeldingen met naam, adres, emailadres en telefoonnummer van beide ouders naar: kinderenuitdeknel@parnassiagroep.nl. Hier kunt u ook met vragen terecht.
Veilig Thuis netwerkbijeenkomst najaar 2018
Tijdens de Week tegen geweld (van 19 tot 25 november 2018) zal Veilig Thuis haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst organiseren. Zodra er meer bekend is over locatie, datum en thema's laten we dit weten.
Trainingen signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling
Regelmatig krijgt Veilig Thuis het verzoek een training te verzorgen. Enkele keren per jaar doen we dit ook met groot genoegen. In sommige gevallen verwijzen we naar collega trainers. Ter informatie noemen we hier een drietal aanbieders:


Het Noord Hollands trainers collectief: Voornaamste focus is training voor professionals t.a.v. de aanpak van kindermishandeling. Maar een van de trainers heeft ook ervaring m.b.t. de aanpak van ouderenmishandeling.


Buro Inzien van Mareille Boor: Begonnen op het terrein van trainingen, signalering en aanpak van kindermishandeling. Inmiddels ook veel ervaring op het gebied van relationeel geweld. Aanpak ouderenmishandeling is in ontwikkeling.


Trainers Huiselijk Geweld: Bieden Incompany training voor teams en aandachtsfunctionarissen op de onderwerpen huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
Colofon
www.ggdzw.nl