GGD Zaanstreek Waterland
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
GGD Zaanstreek Waterland

Epidemiologie nieuwsbrief

  |  online weergeven
jaargang 6 | nummer 2 | december 2020
 
Inleiding
Alweer een jaar voorbij. En wat voor een! Een jaar waarin het coronavirus ons leven in grote mate bepaalde. Ondanks de vele dingen die we vanwege corona niet mochten doen, heeft Epidemiologie de onderzoeken onder de verschillende doelgroepen door laten lopen. En zelfs aangevuld met coronaonderzoek.

Graag delen we onze high lights van het afgelopen jaar met u. Waarin we met al onze doelgroepen bezig zijn geweest; kinderen, jongeren, volwassenen, senioren en de kwetsbare groep .

Wij wensen u veel leesplezier!

Tot slot willen wij u fijne feestdagen toewensen en alle goeds voor 2021!


Sector Strategie & Ontwikkeling – Epidemiologie
 
Corona
Sinds maart hebben we te maken met het coronavirus. We sluiten het jaar af met een lockdown en ingrijpende maatregelen. Epidemiologie houdt zich bezig met hoe het virus zich verspreidt in de regio. Ook onderzoeken we hoe inwoners de lockdown beleven, welke informatie en ondersteuning zij nodig hebben. Dit doen we door onderzoek op het voortgezet onderwijs en ook via ons panel van inwoners.

Het laatste onderzoek van november gaf aan dat inwoners van Zaanstreek-Waterland steeds meer moeite hebben om zich aan de maatregelen te houden. Zij geven aan minder bereid te zijn hun gedrag aan te passen. Vooral testen bij verkoudheidsklachten en thuisblijven krijgen steeds minder steun. Maar ook in quarantaine gaan bij klachten, een bezoek aan het buitenland of na contact met een besmet persoon.

Vergeleken met de landelijke cijfers doet de regio Zaanstreek-Waterland het een stuk slechter op dit gebied. Op alle maatregelen die de GGD onderzocht laten inwoners in onze regio een veel lagere bereidheid zien om zich aan deze maatregelen te houden. Zeker nu het aantal besmettingen flink is gestegen in Zaanstreek-Waterland is het belangrijk om de maatregelen op te volgen.

Ook laat dit onderzoek zien dat de laatste maand de psychische gezondheid stabiel blijft, maar dat eenzaamheid en gemis van echt sociale contacten toeneemt. Ook heeft bijna 1 op de 5 inwoners last van stress en slaapproblemen.

Let op elkaar en heeft u hulp nodig? Zoek contact!
 • Voor medische vragen met betrekking tot uw eigen gezondheid: bel uw huisarts.
 • Voor vragen over mentale gezondheid, zie www.steunpuntcoronazorgen.nl.
 • Voor een luisterend oor: De Luisterlijn 0900 0767 (24/7).
 • Voor (praktische) hulp: Rode Kruis Hulplijn 070 4455888.
 • Nazorg voor corona patiënten, zie www.c-support.nu.

Lees verder over gedragsonderzoek.
.
 
 
 
 
Gezondheidsmonitor Jeugd op het voortgezet onderwijs
In 2019 hebben we met de Gezondheidsmonitor Jeugd op het voortgezet onderwijs gegevens verzameld. Dit jaar hebben we de rapportages hiervan voor de scholen en gemeenten gemaakt. We hebben met  bijna alle scholen hun rapportages besproken. Dit heeft geleid tot gezondheidsbevorderende activiteiten en gericht schoolgezondheidsbeleid.

Het onderzoek levert voor de gemeenten wijk-, gemeente- en regio- en landelijke cijfers.
In de regiorapportage vergelijken we de resultaten van Zaanstreek-Waterland met Nederland. Op die plaats treft u ook rapportages en tabellenboeken aan voor de 8 gemeenten van de regio. Op https://gezondheidincijfers.ggdzw.nl/ kunt u zelf selecties maken naar onderwerp, regio, gemeente of wijk.

De beleidsmedewerkers van de gemeenten hebben de gemeenterapportages al ontvangen. Op uitnodiging van de gemeenten willen we vanuit de GGD graag bijdragen aan bijeenkomsten om met elkaar het traject in te gaan van cijfers tot beleid voor de jeugd. Met Overgemeenten is dit al uitgewerkt. Voor Zaanstad zit het in de planning. We nodigen ook andere gemeenten uit gebruik te maken van deze mogelijkheid.
 
 
 
Projecten rondom mensen met onbegrepen gedrag
Sinds 2017 zijn bij de GGD verschillende projecten uitgevoerd rondom de ondersteuning en opvang van mensen met verward of onbegrepen gedrag. Het doel hiervan is het opzetten van een netwerkaanpak, i.s.m. gemeenten en ketenpartners, zoals politie en zorgorganisaties (GGZ, Beschermd Wonen, maatschappelijke opvangorganisaties). Deze aanpak gaat uit van 6 pijlers:

 • organisatie,
 • beeld onderzoeken,
 • preventie,
 • triage en vervoer,
 • samenwerking politie en GGZ,
 • verbinding publieke zorg en het sociaal domein.

De nadruk ligt hierbij op het voorkómen van escalaties. Het gaat om een preventieve aanpak die begint bij het vroegtijdig signaleren van mogelijk verward gedrag.

In 2017 zijn we gestart met de pilot ‘Samenwerken in de wijk’. Dit project werd gefinancierd door ZonMw en werd uitgevoerd in samenwerking met de GGD Zaanstreek-Waterland, GGZ Parnassia, twee wijk-en netwerkteams in Zaanstad en Purmerend en ervaringsdeskundigen. Om de wijkteams te ondersteunen bij signalering en herkenning van psychiatrische problematiek en de kennis hierover te vergroting is ggz expertise toegevoegd aan de wijkteams. Inzet van ervaringsdeskundigen was hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Team Epidemiologie hield zich bezig met het monitoren van de Vroegsignaleringsmeldingen binnen de GGD. Begin 2020 kwam het eindverslag uit. Een van de resultaten is dat er gedurende de pilot een stabilisatie-effect is ontstaan waarbij er geen grote toename was van het aantal E33 en Vroegsignaleringsmeldingen. In de huidige samenleving, waarbij in veel wijken het aantal meldingen toeneemt, interpreteren wij dit als een positief gevolg van de interventie. Wilt u meer lezen over het project en de resultaten van dit project, stuur een mail naar i.boerema@ggdzw.nl voor het rapport.

In 2019 is de pilot gestart rondom het organiseren van niet-acuut vervoer, de Mobiele Triage Vervoer Unit (MTVU). Het doel van deze pilot is het voorkomen van onnodig inzetten van de politie bij vervoer van mensen met verward gedrag. Het gaat om meldingen die via de meldkamer binnenkomen en doorgezet kunnen worden naar de MTVU. De MTVU is bereikbaar van ma t/m vrij van 14.00 uur tot 22.00 uur en wordt bemenst door hulpverleners van de GGD i.s.m. hulpverleners van ggz Parnassia. Zij kunnen meldingen aannemen, telefonisch advies geven en zo nodig ter plekke gaan met de politie om in te schatten wat er nodig is en of iemand ergens naar toe vervoerd moet worden. Zo ja dan is er een auto beschikbaar van Broeder de Vries.

Het hele jaar heeft Epidemiologie o.a. het aantal meldingen en ingezette vervoer bijgehouden. Begin 2021 verschijnt het eindrapport van deze pilot.
 
 
 
 
GGD Gezondheidsmeter 2020 kinderen, volwassenen en senioren
Het afgelopen jaar stond voor ons voor een groot deel in het teken van de gezondheidsmeters. Hierbij voerden wij vragenlijstonderzoek uit over verschillende gezondheidsthema’s onder kinderen (0-12 jaar), volwassenen (19-65 jaar) en senioren (65+). Het onderzoek bij volwassenen en senioren voerden alle GGD’en in Nederland tegelijk uit.Begin van het jaar startte de eerste voorbereidingen, met in het voorjaar als grote taak het opstellen van de vragenlijst. Hiervoor gebruikten wij de input van verschillende interne en externe professionals. In het najaar van 2020 verzonden wij de vragenlijsten aan een geselecteerde groep inwoners. Zij ontvingen twee herhalingsbrieven, afhankelijk van hun respons, met het verzoek om online of schriftelijk mee te doen aan het onderzoek.

Gemiddeld vulde ruim 40% van de uitgenodigde personen de vragenlijst in. Er zijn veel acties geweest om de respons te verhogen. Een postcodegebied bleef achter in respons. De inwoners van die wijk benaderen we op dit moment nog een extra keer. Ditmaal bieden wij ook hulp aan bij het invullen van de vragenlijst in het Engels en het Turks.

Nieuwe cijferwebsite

Daarnaast onderzochten wij de mogelijkheden voor een nieuwe cijferwebsite voor onze onderzoeksresultaten. Hierbij zijn verschillende professionals betrokken. Inmiddels zijn wij eruit! Het wordt een website met overzichtelijke dashboards, maar ook de mogelijkheid voor de gebruiker om zelf tabellen te maken. Wij zullen de resultaten vanaf eind juni onder andere op een nieuwe website aan u presenteren. We houden u op de hoogte!
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 254 54 54
Fax. (075) 616 30 16
Redactie
Epidemiologie
Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar epi@ggdzw.nl o.v.v. Redactie Nieuwsbrief Epidemiologie.
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW
 
E-mail opties